خانه >>> کلید کارشناسی ارشد >>> دانلود پاسخ تشریحی کنکور ارشد ۹۶

دانلود پاسخ تشریحی کنکور ارشد ۹۶

دانلود کلید کارشناسی ارشد ۹۶

دانلود پاسخ تشریحی کنکور ارشد ۹۶

+++دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۶

+++دانلود پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۶

پسورد فايلهای فشرده : www.konkur.in

 

نام رشته پاسخنامه کلیدی
مهندسی برق پاسخنامه کلیدی
مدیریت کسب و کار و امور شهری پاسخنامه کلیدی
مهندسی کامپیوتر پاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیک پاسخنامه کلیدی
مهندسی صنایع پاسخنامه کلیدی
مهندسی مواد و متالوژی پاسخنامه کلیدی
مهندسی عمران پاسخنامه کلیدی
مهندسی پلیمر پاسخنامه کلیدی
مهندسی شیمی پاسخنامه کلیدی
مهندسی فناوری اطلاعات پاسخنامه کلیدی
مهندسی نفت پاسخنامه کلیدی
مهندسی معدن پاسخنامه کلیدی
مهندسی هوافضا پاسخنامه کلیدی
مهندسی ابزار دقیق پاسخنامه کلیدی
مهندسی معماری کشتی پاسخنامه کلیدی
نانوفناوری – نانومواد پاسخنامه کلیدی
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی پاسخنامه کلیدی
مجموعه ریاضی پاسخنامه کلیدی
مجموعه شیمی پاسخنامه کلیدی
مجموعه فیزیک پاسخنامه کلیدی
مجموعه زیست شناسی –
علوم سلولی و مولکولی
پاسخنامه کلیدی
زیست شناسی گیاهی پاسخنامه کلیدی
زیست شناسی جانوری پاسخنامه کلیدی
مجموعه آمار پاسخنامه کلیدی
فتونیک پاسخنامه کلیدی
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی پاسخنامه کلیدی
علوم زمین پاسخنامه کلیدی
علوم کامپیوتر پاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریت پاسخنامه کلیدی
مجموعه حقوق پاسخنامه کلیدی
روانشناسی پاسخنامه کلیدی
مشاوره پاسخنامه کلیدی
زبان انگلیسی پاسخنامه کلیدی
حسابداری پاسخنامه کلیدی
مطالعات زنان پاسخنامه کلیدی
علوم تربیتی پاسخنامه کلیدی
علوم اقتصادی پاسخنامه کلیدی
تاریخ پاسخنامه کلیدی
تربیت بدنی و علوم ورزشی پاسخنامه کلیدی
زبان و ادبیات فارسی پاسخنامه کلیدی
علوم سیاسی پاسخنامه کلیدی
علوم اجتماعی پاسخنامه کلیدی
علوم جغرافیایی پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق پاسخنامه کلیدی
علوم ارتباطات اجتماعی پاسخنامه کلیدی
ایران شناسی پاسخنامه کلیدی
معماری پاسخنامه کلیدی
طراحی شهری پاسخنامه کلیدی
برنامه ریزی شهری پاسخنامه کلیدی
هنرهای پژوهشی و صنایع دستی پاسخنامه کلیدی
هنرهای تصویری و طراحی پاسخنامه کلیدی
هنرهای ساخت و معماری پاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی باغبانی پاسخنامه کلیدی
علوم دام و طیور پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی آب پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی صنایع غذایی پاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیک بیوسیستم پاسخنامه کلیدی
زراعت و اصلاح نباتات پاسخنامه کلیدی
بیوتکنولوژی کشاورزی پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی محیط زیست پاسخنامه کلیدی
مهندسی نقشه برداری پاسخنامه کلیدی
اقیانوس شناسی فیزیکی پاسخنامه کلیدی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان عربی پاسخنامه کلیدی
زبان های باستان ایران پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان شناسی پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآنی پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – ادیان پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن پاسخنامه کلیدی
مجموعه فلسفه پاسخنامه کلیدی
علم اطلاعات و دانش شناسی پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان فرانسه پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان روسی پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان آلمانی پاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریت جهانگردی پاسخنامه کلیدی
زبان و ادبیات اردو پاسخنامه کلیدی
مجموعه مطالعات جهان پاسخنامه کلیدی
مجموعه باستان شناسی پاسخنامه کلیدی
مددکاری اجتماعی پاسخنامه کلیدی
محیط زیست پاسخنامه کلیدی
مدرسی معارف اسلامی پاسخنامه کلیدی
مطالعات دفاعی استراتژیک پاسخنامه کلیدی
مدیریت اطلاعاتی پاسخنامه کلیدی
اطلاعات استراتژیک پاسخنامه کلیدی
اماد پاسخنامه کلیدی
مدیریت بحران پاسخنامه کلیدی
مجموعه امور فرهنگی پاسخنامه کلیدی
زیست شناسی دریا پاسخنامه کلیدی
مجموعه تاریخ و فلسفه علم پاسخنامه کلیدی
علوم شناختی پاسخنامه کلیدی
مهندسی در سوانح طبیعی پاسخنامه کلیدی
مدیریت دریایی پاسخنامه کلیدی
مهندسی نساجی پاسخنامه کلیدی
مهندسی پلیمر – صنایع رنگ پاسخنامه کلیدی
مهندسی طراحی محیط زیست پاسخنامه کلیدی
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی پاسخنامه کلیدی
مهندسی شیمی – بهداشت – ایمنی و محیط زیست پاسخنامه کلیدی
مجموعه ایمنی صنعتی پاسخنامه کلیدی
مرتع و آبخیزداری پاسخنامه کلیدی
اقتصاد کشاورزی پاسخنامه کلیدی
ترویج و آموزش کشاورزی پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی جنگل پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی شیلات پاسخنامه کلیدی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی پاسخنامه کلیدی
حشره شناسی کشاورزی پاسخنامه کلیدی
بیماری شناسی گیاهی پاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی پاسخنامه کلیدی
توسعه روستایی پاسخنامه کلیدی
شناسایی و مبارزه با علف های هرز پاسخنامه کلیدی
مدیریت کشاورزی پاسخنامه کلیدی
مهندسی فضای سبز پاسخنامه کلیدی
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی پاسخنامه کلیدی
نمایش عروسکی پاسخنامه کلیدی
مجموعه هنرهای نمایشی و سینما پاسخنامه کلیدی
مجموعه هنرهای موسیقی پاسخنامه کلیدی
طراحی صنعتی پاسخنامه کلیدی
فرش پاسخنامه کلیدی
طراحی پارچه و لباس پاسخنامه کلیدی
انگل شناسی دامپزشکی پاسخنامه کلیدی
فیزیولوژی دامپزشکی پاسخنامه کلیدی
قارچ شناسی دامپزشکی پاسخنامه کلیدی
بافت شناسی دامپزشکی پاسخنامه کلیدی
باکتری شناسی دامپزشکی پاسخنامه کلیدی
ایمنی شناسی دامپزشکی پاسخنامه کلیدی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی پاسخنامه کلیدی
بیوشیمی بالینی پاسخنامه کلیدی
مجموعه علوم محیط زیست پاسخنامه کلیدی
مجموعه علوم اطلاعاتی پاسخنامه کلیدی
اکوهیدرولوژی پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای رشته حقوق پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای رشته زبان شناسی پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ پاسخنامه کلیدی زبان فرانسه
پاسخنامه کلیدی زبان آلمانی
حتما بخوانید:  نتیجه آزمون ارشد و دکتری ۳ واحد دانشگاه آزاد اعلام شد

 

 

پسورد فايلهای فشرده : www.konkur.in

 

 

برخی از گزینه های مطرح شده در کنکور ارشد امروز:

dilemma
resist
encounter
interminable
perennial پایدار و همیشگی
rebuke
eliminate
discrepancy
encounter
divulge
authorize
articulate
vulnerable
fatal
massive
extreme
interminable
credible
widespread
literal
seize
underestimate
avoid
necessity
postponement
comparison
autonomy
randomness
inform
opposition
outline
interfere
chaotic
substantiate
fragile
memorable
concise
logical
conceptual
boundless
retaliate تلافی کردن

این لیست به مرور تکمیل میشود
پاسخ تشریحی و کلیه سوالات

کانال کنکوری ارشد دکترا

کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:
کانال تلگرامی پل ارشد

یک دیدگاه

  1. تشکر میکنم از سایت خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس