خانه >>> کلید کارشناسی ارشد >>> دانلود کلید کارشناسی ارشد ۹۶

دانلود کلید کارشناسی ارشد ۹۶

دانلود کلید کارشناسی ارشد ۹۶

دانلود کلید کارشناسی ارشد ۹۶
دانلود کلید کارشناسی ارشد ۹۶

دانلود

+کلید ازمون کارشناسی ارشد عمران ۹۶

+دانلود کلید کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری۹۶

+کلید ازمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافيايي۹۶

 

دانلود کلید کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری۹۶

دانلود کلید کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری۹۶

دانلود سوالات ارشد ۹۶ از لینک زیر

 

لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني
دریافت دفترچه شماره ۱
دریافت دفترچه شماره ۲
۱۱۰۱ – زبان وادبيات فارسي۹۶
دریافت دفترچه ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافيايي۹۶
دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي۹۶
دریافت دفترچه ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربي۹۶
دریافت دفترچه ۱۱۰۵ – علوم اقتصادي۹۶
دریافت دفترچه ۱۱۰۶ – مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي۹۶
دریافت دفترچه ۱۱۰۷ – تاريخ۹۶
 دریافت دفترچه ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعي۹۶
 دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – زبان هاي باستاني ایران۹۶
 دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسي۹۶
 دریافت دفترچه ۱۱۱۱ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – علوم قرآنی۹۶
 دریافت دفترچه ۱۱۱۲ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فقه و حقوق۹۶
 دریافت دفترچه ۱۱۱۳ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه ۱۱۱۴ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – ادیان
 دریافت دفترچه ۱۱۱۵ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه ۹۶
 دریافت دفترچه ۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربيتي /۱
 دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسي ۹۶
 دریافت دفترچه ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه ۹۶
 دریافت دفترچه ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگليسي *۹
دریافت دفترچه ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسي ۹۶
 دریافت دفترچه ۱۱۲۴ – مجموعه زبان الماني ۹۶
 دریافت دفترچه ۱۱۲۵ – مجموعه مديريت جهانگردي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – ايرانشناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۹ – زبان وادبيات اردو
 دریافت دفترچه ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل
 دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۲ – باستان شناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداري
 دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددكاري اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۴۲ – مجموعه مديريت
 دریافت دفترچه ۱۱۴۳-مشاوره
دریافت دفترچه ۱۱۴۴-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه ۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی
 دریافت دفترچه ۱۱۴۶ – مجموعه محيط زيست
دریافت دفترچه ۱۱۴۸ – مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه ۱۱۴۸- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
 دریافت دفترچه ۱۱۵۲ -مدرسي معارف اسلامي
دریافت دفترچه ۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعي -استراتژيك
 دریافت دفترچه ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژيك
 دریافت دفترچه ۱۱۵۶ – اماد
 دریافت دفترچه ۱۱۵۷ – مديريت بحران
 دریافت دفترچه ۱۲۰۱ –  علوم زمين
 دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۰۳ – مجموعه شيمي
 دریافت دفترچه ۱۲۰۴ – مجموعه فيزيك
 دریافت دفترچه ۱۲۰۵ – مجموعه فوتونيك
دریافت دفترچه ۱۲۰۵-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه ۱۲۰۶ – مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
 دریافت دفترچه ۱۲۰۷ –  آمار
 دریافت دفترچه ۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۹ – مجموعه علوم كامپيوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زيست شناسي گياهي
 دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زيست شناسي علوم جانوري
 دریافت دفترچه ۱۲۱۵ – مجموعه محيطزيست
 دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – زيست شناسي دريا
 دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – مجموعه تاريخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – علوم شناختي
دریافت دفترچه ۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۱ – مجموعه مهندسي برق
 دریافت دفترچه ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسي نفت
  دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسي پليمر
  دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مهندسي معماري كشتي
 دریافت دفترچه ۱۲۵۷ -مجموعه مهندسي شيمي
 دریافت دفترچه ۱۲۵۹ – مهندسي صنايع
 دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبيعي
 دریافت دفترچه ۱۲۶۳ – مهندسي عمران نقشه برداري
 دریافت دفترچه ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسي عمران
 دریافت دفترچه ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسي مكانيك
 دریافت دفترچه
۱۲۶۸ – مجموعه مهندسي معدن
 دریافت دفترچه ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسي مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوري -نانومواد
 دریافت دفترچه ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسي كامپيوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسي هوافضا
 دریافت دفترچه ۱۲۸۳ – مهندسي نساجي
 دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بيوتكنولوژي و داروسازی
 دریافت دفترچه ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
 دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسي طراحي محيطزيست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
 دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسي ايمني وبازرسي فني
 دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۴ – مجموعه ايمني صنعتي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخيزداري
 دریافت دفترچه ۱۳۰۲ – علوم و مهندسي آب
 دریافت دفترچه ۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه ۱۳۰۴ – اقتصادكشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه ۱۳۰۶ – ترويج وآموزش كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۷ – علوم و مهندسي جنگل
 دریافت دفترچه ۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه ۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطيور
 دریافت دفترچه ۱۳۱۱ – علوم و مهندسي شيلات
 دریافت دفترچه ۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه ۱۳۱۳ -علوم ومهندسي صنايع غذايي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۴ -حشره شناسي كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۵ – بيماري شناسي گياهي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۷ – علوم و مهندسي محيط زيست
 دریافت دفترچه ۱۳۱۹ -مهندسي مكانيك بيوسيستم
 دریافت دفترچه ۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بيابان
 دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – بيوتكنولوژي دركشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – توسعه روستايي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۶ – شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز
 دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مديريت كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۸ – مهندسي فضاي سبز
 دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحي شهري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۲ – مجموعه معماري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
 دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمايش عروسكي
 دریافت دفترچه ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
 دریافت دفترچه ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي
 دریافت دفترچه ۱۳۵۹ – مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهاي موسيقي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
 دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحي صنعتي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه ۱۳۶۴ – طراحي پارچه ولباس
 دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فيزيولوژي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باكتري شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ايمني شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۹ – بيوشيمي باليني
 دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

+++اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص سوالات و کلید ارشد ۹۶

 

کانال کنکوری ارشد دکترا

دانلود دفترچه رایگان سوالات و پاسخ ارشد ۹۶ همه رشته ها

دانلود دفترچه رایگان سوالات و پاسخ ارشد ۹۴

+دفترچه سوالات ازمون دکتری سراسری سال ۱۳۹۵

+تغییر سهم مصاحبه و نمره کتبی آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد

+تغییر در آیین‌نامه‌ آزمون دکتری

کانال کنکوری ارشد دکترا

مطالب مرتبط:

 

 

برچسب‌ها  :  دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۶ ارشد ۹۶ ارشد ۹۶ آزمون کارشناسی ارشد آزمون کارشناسی ارشدحذف شرط: كارشناسی ارشد ٩٦ كارشناسی ارشد ٩٦ كنكور كارشناسی ارشد ٩٦ كنكور كارشناسی ارشد ٩٦ کارشناسی ارشد ۹۶ کارشناسی ارشد ۹۶ کنکور ارشد ۹۶ کنکور ارشد ۹۶ کنکور ارشد کنکور ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد کلید سوالات ارشد۹۶ کلید سوالات ارشد۹۶ کلید سوالات ارشد ۹۶ کلید سوالات ارشد ۹۶ کلید سوالات کارشناسی ارشد۹۶ کلید سوالات کارشناسی ارشد۹۶ پاسخنامه سوالات ارشد۹۶ پاسخنامه سوالات ارشد

حتما بخوانید:  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد زبان انگلیسی۹۶
کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:
کانال تلگرامی پل ارشد

2 دیدگاه

  1. سلام.من ارشد فقه و مبانی حقوق شرکت کردم.فقه آسان بود و اصول هم تقریبا آسان بود .به داوطلبین توصیه میکنم اصول فقه رو حتما از روی کتاب اصول فقه علامه محمدرضا مظفر هر دو جلدبخونند چون چند ساله که از این کتاب سوال در میاد.کتاب علامه حیدری چند ساله ازش سوال در نمیاد!!.فقه رو هم از روی کتاب فقه استدلالی که ترجمه تحریر الروضه هست بخونند و به نظرات شهید اول توجه داشته باشند.کسانی هم که پیش زمینه زبان انگلیسی دارن کتاب ۵۰۴ واژه را که بخونن خیلی از کلمات passage رو میتونن ترجمه کنند و جواب بدن ولی بخش vocabulary به نظر من خیلی سخته! عربی هم اگر جزوه ادبیات عرب دانشگاشون رو دارن بخونن برعکس من که عربی اصلا نخوندم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس