خانه >>> سوالات کارشناسی ارشد >>> دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۶

دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۶

 

 

دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۶

ارشد 96

دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۶

 

لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۰۱ – زبان وادبيات فارسي۹۶
دریافت دفترچه ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافيايي۹۶
دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
دریافت دفترچه ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربي
دریافت دفترچه ۱۱۰۵ – علوم اقتصادي
دریافت دفترچه ۱۱۰۶ – مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي
دریافت دفترچه ۱۱۰۷ – تاريخ
 دریافت دفترچه ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – زبان هاي باستاني ایران
 دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۱۱ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – علوم قرآنی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۲ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه ۱۱۱۳ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه ۱۱۱۴ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – ادیان
 دریافت دفترچه ۱۱۱۵ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
 دریافت دفترچه ۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربيتي /۱
 دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگليسي
دریافت دفترچه ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۴ – مجموعه زبان الماني
 دریافت دفترچه ۱۱۲۵ – مجموعه مديريت جهانگردي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – ايرانشناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۹ – زبان وادبيات اردو
 دریافت دفترچه ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل
 دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۲ – باستان شناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداري
 دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددكاري اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۴۲ – مجموعه مديريت
 دریافت دفترچه ۱۱۴۳-مشاوره
دریافت دفترچه ۱۱۴۴-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه ۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی
 دریافت دفترچه ۱۱۴۶ – مجموعه محيط زيست
دریافت دفترچه ۱۱۴۸ – مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه ۱۱۴۸- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
 دریافت دفترچه ۱۱۵۲ -مدرسي معارف اسلامي
دریافت دفترچه ۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعي -استراتژيك
 دریافت دفترچه ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژيك
 دریافت دفترچه ۱۱۵۶ – اماد
 دریافت دفترچه ۱۱۵۷ – مديريت بحران
 دریافت دفترچه ۱۲۰۱ –  علوم زمين
 دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۰۳ – مجموعه شيمي
 دریافت دفترچه ۱۲۰۴ – مجموعه فيزيك
 دریافت دفترچه ۱۲۰۵ – مجموعه فوتونيك
دریافت دفترچه ۱۲۰۵-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه ۱۲۰۶ – مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
 دریافت دفترچه ۱۲۰۷ –  آمار
 دریافت دفترچه ۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۹ – مجموعه علوم كامپيوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زيست شناسي گياهي
 دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زيست شناسي علوم جانوري
 دریافت دفترچه ۱۲۱۵ – مجموعه محيطزيست
 دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – زيست شناسي دريا
 دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – مجموعه تاريخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – علوم شناختي
دریافت دفترچه ۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۱ – مجموعه مهندسي برق
 دریافت دفترچه ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسي نفت
  دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسي پليمر
  دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مهندسي معماري كشتي
 دریافت دفترچه ۱۲۵۷ -مجموعه مهندسي شيمي
 دریافت دفترچه ۱۲۵۹ – مهندسي صنايع
 دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبيعي
 دریافت دفترچه ۱۲۶۳ – مهندسي عمران نقشه برداري
 دریافت دفترچه ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسي عمران
 دریافت دفترچه ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسي مكانيك
 دریافت دفترچه
۱۲۶۸ – مجموعه مهندسي معدن
 دریافت دفترچه ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسي مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوري -نانومواد
 دریافت دفترچه ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسي كامپيوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسي هوافضا
 دریافت دفترچه ۱۲۸۳ – مهندسي نساجي
 دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بيوتكنولوژي و داروسازی
 دریافت دفترچه ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
 دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسي طراحي محيطزيست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
 دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسي ايمني وبازرسي فني
 دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۴ – مجموعه ايمني صنعتي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخيزداري
 دریافت دفترچه ۱۳۰۲ – علوم و مهندسي آب
 دریافت دفترچه ۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه ۱۳۰۴ – اقتصادكشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه ۱۳۰۶ – ترويج وآموزش كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۷ – علوم و مهندسي جنگل
 دریافت دفترچه ۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه ۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطيور
 دریافت دفترچه ۱۳۱۱ – علوم و مهندسي شيلات
 دریافت دفترچه ۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه ۱۳۱۳ -علوم ومهندسي صنايع غذايي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۴ -حشره شناسي كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۵ – بيماري شناسي گياهي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۷ – علوم و مهندسي محيط زيست
 دریافت دفترچه ۱۳۱۹ -مهندسي مكانيك بيوسيستم
 دریافت دفترچه ۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بيابان
 دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – بيوتكنولوژي دركشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – توسعه روستايي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۶ – شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز
 دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مديريت كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۸ – مهندسي فضاي سبز
 دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحي شهري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۲ – مجموعه معماري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
 دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمايش عروسكي
 دریافت دفترچه ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
 دریافت دفترچه ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي
 دریافت دفترچه ۱۳۵۹ – مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهاي موسيقي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
 دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحي صنعتي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه ۱۳۶۴ – طراحي پارچه ولباس
 دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فيزيولوژي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باكتري شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ايمني شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۹ – بيوشيمي باليني
 دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دانلود دفترچه رایگان سوالات و پاسخ ارشد ۹۴ همه رشته ها

دانلود دفترچه رایگان سوالات و پاسخ ارشد ۹۴

+دفترچه سوالات ازمون دکتری سراسری سال ۱۳۹۵

+تغییر سهم مصاحبه و نمره کتبی آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد

+تغییر در آیین‌نامه‌ آزمون دکتری

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in
دفترچه سوالات پاسخ کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخ کلیدی ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود دفترچه سوال
زبان فرانسه 
پاسخ کلیدی ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۴۳-مجموعه روان شناسی (۲)
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۶ – اماد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۷ – مدیریت بحران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۷ – اماروکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۸ – ریاضیات وکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۵ – محیطزیست دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۷ – مهندسی شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۸ – مدیریت نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۳ – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۴ – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۱ – طراحی شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۲ – مجموعه معماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۳ – فرش
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۱۰-سم شناسی
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه
حتما بخوانید:  دانلود سوالات و کلیدمحیط زیست ارشد۹۳

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in

منبع : سایت کنکور

کانال کنکوری ارشد دکترا

مطالب مرتبط:

برچسب‌ها  :  دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۶ دانلود سوالات کارشناسی ارشد ۹۶ ارشد ۹۶ ارشد ۹۶ آزمون کارشناسی ارشد آزمون کارشناسی ارشدحذف شرط: كارشناسی ارشد ٩٦ كارشناسی ارشد ٩٦ كنكور كارشناسی ارشد ٩٦ كنكور كارشناسی ارشد ٩٦ کارشناسی ارشد ۹۶ کارشناسی ارشد ۹۶ کنکور ارشد ۹۶ کنکور ارشد ۹۶ کنکور ارشد کنکور ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد کلید سوالات ارشد۹۶ کلید سوالات ارشد۹۶ کلید سوالات ارشد ۹۶ کلید سوالات ارشد ۹۶ کلید سوالات کارشناسی ارشد۹۶ کلید سوالات کارشناسی ارشد۹۶ پاسخنامه سوالات ارشد۹۶ پاسخنامه سوالات ارشد

حتما بخوانید:  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد زبان انگلیسی۹۶
کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:
کانال تلگرامی پل ارشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس